Lưới xơ dừa

Description

Lưới đôi 36 x 36:

- Sợi đôi x sợi đôi

- 2m x 20m = 40m2/cuộn

- 05 cuộn / kiện

- 01 x 40”HQ : 297 kiện = 59.400 m2

Lưới đơn 36 x 36:

- Sợi đôi x sợi đơn

- 2m x 20m = 40m2/cuộn

- 05 hoặc 06 cuộn / kiện

- 01x40”HQ : 297 kiện = 59.400m2 hoặc 71.280m2