Thảm xơ dừa I

Description

- 1,0 m x 10 m /cuộn

- Phi dây (Ø) : 20 mm

- 01x40”HQ : 160 - 170 cuộn

- 1,2 m x 10 m /cuộn

- Phi dây (Ø) : 20 mm

- 01x40”HQ : 137 - 145 cuộn

- 1,5 m x 10 m /cuộn

- Phi dây (Ø) : 20 mm

- 01x40”HQ : 120 - 125 cuộn